Hankkeet


Toiminnan tavoitteena on kotona asuvien ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen. Menemme sinne, missä ikäihmiset asuvat ja teemme yhdessä asioita, mitä ikäihmiset toivovat. Toiminnan piirissä olevilla ikäihmisillä on mahdollisuus saada apua asioissa, jotka hankaloittavat osallistumista yhteiseen toimintaan.  


Nuovo, eli Nuorta Voimaa Järjestöihin hanke on STEA rahoitteinen 17-29-vuotiaiden nuorten työelämävalmiuksia tukeva hanke. 2014 alkanut hanke on nelivuotinen. 2017 syksyn toiminnassa keskitymme jalkauttamaan hankkeen tuloksia improvisaatioteatterin menetelmin hankkeessa mukana olevien nuoren kanssa.  


Hankkeen tarkoitus Vahvistetaan järjestöjen roolia ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena Nivomalla yleishyödyllinen järjestötoiminta palvelujärjestelmän yhteyteen on mahdollista luoda toimivampia palvelupolkuja ja tarjota monipuolisempia keinoja ihmisten tukemiseksi. Edellytys on toimiva Lue lisää…


Lapin maakunnallisen järjestöstrategian laadinnassa esiin noussut järjestökenttää koskeva tiedon tarve edellyttää järjestökenttää koskevan tiedontuotannon kehittämistä vastaamaan järjestöjen, kuntien ja muiden toimijoiden tiedontarpeisiin. Tiedontuotannolla edistetään järjestöjen tunnettavuutta ja näkyvyyttä kuntalaisille sekä maakunnallisessa että paikallisessa päätöksenteossa. Tämän tavoitteen toteuttamisen tueksi ja edistämiseksi Lue lisää…


Kuminassa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Joensuun kaupunki kokeilevat ja kehittävät uutta kuntouttavan työtoiminnan mallia. Sosiaaliturvayhdistyksen kaksi sosiaaliohjaajaa vastaavat sosiaaliohjauksesta sekä työhönvalmennuksesta työtoiminnan aikana ja Joensuun alueen yhdistykset tarjoavat kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä. Kumina on tarkoitettu henkilölle, joka on kiinnostunut ja motivoitunut Lue lisää…


Lähiötalon toiminnan (Ak-Stea 2017-) tavoitteena on tukea alueen asukkaiden hyvinvointia, ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä lisätä alueen asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja perheet, jotka kamppailevat taloudellisissa ja sosiaalisissa ongelmissa sekä maahanmuuttajaperheet. Lähiötalon keskeistä toimintaa ovat avoin kohtaamispaikkatoiminta (arkisin Lue lisää…


Närekartano – hanke on Näre ry:n hallinnoima työvoimapoliittinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Juuan Työttömät ry:n kanssa. Pohjois-Karjalan TE-toimisto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen ajalle 1.1.2016 – 31.12.2018. Nurmeksen kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen avustukselle työnsuunnittelijan palkkakuluihin. Hankkeessa työllistämme pitkäaikatyöttömiä korkeimmalla korotetulla palkkatuella Lue lisää…


LuonnonILO –hanke on saanut rahoituksen Joensuun seudun Leader -yhdistykseltä. Hankkeen ideana on yhdistää nuoret ja ikäihmiset luonnonantimien ja luontoretkien keinoin. Alasta kiinnostuneita nuoria koulutetaan ja työllistetään ikäihmisten luontoretkien (marja, sieni ja villiyrtti) ryhmien vetäjiksi ja samalla heidät herätellään luonnon antimien Lue lisää…


  Kompassi toiminnan keskiössä on viihtyisä kohtaamispaikka Lohjan Yritystalossa. Järjestämme monipuolista harrastustoimintaa, infoja ja luentoja, retkiä ja tapahtumia sekä annamme neuvontaa työn- ja koulutukseen hakuun liittyvissä asioissa. Toimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja suunnittelemme toimintaa asiakaslähtöisesti ja saadun palautteen perusteella. Kompassi-toiminnan Lue lisää…