Hankkeet


Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFamin Tuttu -projektin tarkoituksena on uusien ja yksinäisten mielenterveysomaisten ja –läheisten hyvinvoinnin tukeminen. Projektissa koulutetaan vapaaehtoisia tukihenkilöitä toimimaan niiden mielenterveysomaisten tukena, joille omaistilanne on uusi ja jotka eivät halua osallistua vertaisryhmiin ja/tai jotka kokevat yksinäisyyttä läheisen mielenterveysongelmien Lue lisää…


NOVA-hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevista järjestö- ja kuntasektorin tuottamista liikuntapalveluista Pohjois-Pohjanmaalla. Selvitystyön lisäksi hankkeessa yhteissuunnitellaan, testataan ja kehitetään nuorten tarpeista lähteviä liikuntapalveluja pilottiryhmien kanssa. Hankkeessa järjestetään myös seminaari sekä moniammatillista workshop-toimintaa. Taustaa: Lue lisää…


Elinvoimaa ja osallisuutta -hanke (ESR) käynnistyi Lappeenrannassa huhtikuussa 2016\. Hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaista itsestään lähtevää toimintaa, vahvistaa asuinalueiden yhteishenkeä, parantaa sosiaalisia kontakteja sekä ylläpitää työ- ja toimintakykyä asukkaiden keskuudessa. Toiminnan avulla mahdollistetaan asukkaiden itsensä ideoimaa ja toteuttamaa toimintaa, esimerkiksi Lue lisää…


Asiantuntija- ja tukipalvelukeskuksen päätehtävänä on tarjota Lapin maakunnan muistisairaille ihmisille sekä heidän lähi-ihmisilleen toimintaa, tietoa, ohjausta, tukea ja neuvontaa. Lapin Muistiluotsia rahoitta STEA (kohdennetulla toiminta-avustuksella). Olemme osa Muistiliiton koordinoimaa valtakunnallista Muistiluotsiverkostoa: Suomen pohjoisin Muistiluotsi, tutustu verkostoon lisää täältä. Tutustu Lapin Lue lisää…


Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt on hanke, jonka avulla tuetaan järjestöjä uudessa toimintaympäristössä. Päätavoitteena on järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen 1. sote- ja maakuntauudistuksessa sekä uudessa maakunnassa 2. maakunnan ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä Kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset hyvinvointia edistävät järjestöt, Lue lisää…


Lapin Muistikunto -hankkeen tavoitteena on Lapin väestön aivoterveyden edistäminen ja kotona asuvien muistisairaiden ja heidän lähi-ihmisten muistikuntoutuksen mallintaminen ja edelleenkehittäminen. Hankkeen tavoitteena on myös vaikuttaa asenteisiin siten, että aivoterveys nähdään elämänmittaisena asiana ja muistikuntoutus ymmärretään osana muistisairaan ihmisen arkea. Hankkeen Lue lisää…


SOMA-hanke on Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n ja Kuopion nuorisoasuntoyhdistyksen yhteiskehittämishanke, joka toteutetaan vuosina 2016–2018 Joensuussa ja Kuopiossa. Toimintamme on suunnattu 18–29-vuotiaille lastensuojelutaustaisille nuorille aikuisille ja heidän läheisilleen. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä asunnottomuutta sekä kasvattaa nuoren sosiaalista tukiverkostoa ja samalla luoda Lue lisää…


RoboApu-hanke on Honkalampi-säätiön 3-vuotinen STEA:n rahoittama projekti, jonka kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat, heidän läheisensä ja sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstö. Hankkeen tavoitteena on: lisätä tietämystä roboteista ja niiden mahdollisuuksista, kerätä käsityksiä ja odotuksia roboteista ja ideoida hyödyntämistapoja järjestää kokeiluja robottien Lue lisää…


Hankkeen rahoittaja on STEA Tavoitteena on ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen, viriketoiminta, osallistaminen ja tietoteknisten taitojen opastus sekä vertaisohjaajien kouluttaminen. Sosiaalista kulttuuria, taidetta ja hyvinvointia – Iloa ikään – koskaan ei ole liian myöhäistä. Saatujen kokemusten taltiointi valokuviksi ja videotallenteiksi. Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Lue lisää…


Psykiatriatalon järjestöhuone-hankkeen tavoitteena on tukea psykiatrian avo- ja sairaalatoiminnan asiakkaiden ja heidän läheisten osallisuutta sekä toimintakykyä. Järjestöhuone Linkistä saa tietoa järjestön tarjoamista matalan kynnyksen toiminnoista, ryhmistä, harrastusmahdollisuusksista sekä työllistymistä tukevista toiminnoista. Kohderyhmällä on mahdollisuus saada kokemusasiantuntijan tai tukihenkilön tukea järjestöhuoneen Lue lisää…